+420 605 483 801

Přihláška na soutěž

Vzpomínková motocyklová soutěž ŠumavouSouhlas s prohlášením účastníka
je nutno přečíst až nakonec a odsouhlasit na konci.

Prohlášení účastníka/účastnice motocyklové „Soutěže Šumavou 2022“


Já, nyní registrující se účastník „Soutěže Šumavou 2022, konané dne 3.září 2022 ve Strakonicích“ pořádané neziskovou organizací Prostor pro historii techniky o.p.s. se sídlem: Kosmonautů 1241, Strakonice I., 386 01 prohlašuji, že:

1. jsem svéprávný/á a netrpím žádnou duševní poruchou,

2. jsem zcela zdráv/a, a nejsem si vědom/a jakékoli zdravotní překážky, která by mohla jakkoli omezit mou účast v „Motocyklové soutěži Šumavou“ – dále též jen „Soutěž“,

3. jsem si v plném rozsahu vědom/a všech rizik a nebezpečí spojených s účastí v Soutěži, včetně toho, že má účast v Soutěži pro mne může znamenat ohrožení nebo poškození mého vlastnictví, tělesného či psychického zdraví, ztrátu života či způsobení jiné újmy či škody, a s těmito riziky souhlasím a za případně vzniklou jakoukoli újmu přejímám plnou odpovědnost; Soutěže se tedy účastním na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost,

4. jsem si v plném rozsahu vědom/a rizika, že mohu být osobně odpovědný za ohrožení nebo poškození vlastnictví, tělesného či psychického zdraví, ztrátu života či jinou újmu třetích osob, kterou mohou utrpět v důsledku mé účasti na Soutěži třetí osoby, a s tímto rizikem souhlasím a za případně vzniklou jakoukoli újmu či škodu přejímám plnou odpovědnost. V případě, že jakákoliv osoba by požadovala úhradu jakékoliv újmy po pořadateli, kterou jsem způsobil/a, zavazuji se tuto újmu třetí osobě uhradit. V případě, že tuto újmu uhradí pořadatel či bude muset být uhrazena pořadatelem, zavazuji se tuto újmu bez zbytečného odkladu v plné výši uhradit pořadateli,

5. v případě, že budu jakkoli zraněn/a, dávám výslovný souhlas s první pomocí a lékařským ošetřením mé osoby,

6. mám sjednáno úrazové nebo zdravotní pojištění kryjící případně vzniklou újmu na mém zdraví a životě, a pojištění kryjící náklady na lékařské ošetření a hospitalizaci. Dále mám sjednáno odpovídající pojištění, které kryje náhradu újmy či škody na majetku a zdraví a životě třetích osob, zejména prohlašuji, že mám k motocyklu, se kterým se účastním Soutěže, platně a účinně sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla („povinné ručení“),

7. má účast v Soutěži je dobrovolná a jsem si vědom/a toho, že si musím počínat tak, aby nedošlo k újmě na životě, zdraví nebo na vlastnictví mém ani jiného, a v případě, že dojde k jakékoli újmě, jsem za ni plně, tj. i právně, odpovědný/á,

8. jsem byl/a seznámen/a s průběhem, trasou a organizací akce a zavazuji se dodržovat veškerá bezpečnostní opatření a pravidla stanovená pořadatelem, když zejména beru na vědomí, že soutěž bude probíhat za běžného silničního provozu

9. jsem si plně vědom/a toho, že po celou dobu trvání Soutěže musím dodržovat veškerá obecně závazná pravidla silničního provozu (zejm. zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a veškeré další obecně závazné právní předpisy), při zjištěném porušení těchto předpisů budu ze soutěže organizátorem/pořadatelem vyloučen/a a diskvalifikován/a bez nároku na vrácení startovného,

10. nejsem, a zavazuji se, že ani po celou dobu trvání Soutěže nebudu, pod vlivem alkoholu ani jiných návykových látek,

11. jsem povinen/povinna po celou dobu soutěže používat předepsané ochranné pomůcky (zejména přilba),

12. jsem si v plném rozsahu vědom/a, že není povinností pořadatele přezkoušet a kontrolovat způsobilost a bezpečnost mého soutěžního vybavení,

13. prohlašuji, že motocykl, se kterým se účastním Soutěže, má platnou technickou kontrolu, je v dobrém technickém stavu a plně způsobilý k provozu na pozemních komunikacích,

14. jsme si vědom/a, že pořadatel/organizátor Soutěže není zodpovědný za případná zranění účastníků soutěže, činovníků nebo diváků, ani za případnou škodu způsobenou účastníky soutěže,

15. jsem si v plném rozsahu vědom/a, že pořadatel/organizátor Soutěže má právo odložit, přerušit nebo zrušit závod z důvodu špatného počasí nebo i jiných příčin, které nemohou ovlivnit (vyšší moci), nebo které by mohly negativně ovlivnit zdraví a bezpečnost účastníků nebo třetích osob a že v takovém případě nemám právo na vrácení registračního poplatku/startovného,

16. Uděluji souhlas Organizátorovi Soutěže, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a v souladu s ním zpracovával mé osobní údaje shora uvedené (tj. jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa, emailová adresa, telefonní číslo ), když tyto osobní údaje budou zpracovávány za účelem mojí registrace a účasti v Soutěži, zaslání pozvánky na další ročník soutěže, případného zajištění či přivolání první pomoci nebo zdravotní pomoci v případě nehody nebo zdravotního problému. Takovéto mé osobní údaje budou Organizátorem soutěže zpracovávány po dobu dvou let od konání soutěže. Dále uděluji souhlas s tím, aby během Soutěže byly Organizátorem a osobami jím pověřenými pořizovány zvukové a obrazové záznamy mé osoby, které mohou být Organizátorem bez náhrady nebo jakéhokoli protiplnění mé osobě dále využity k dokumentaci a propagaci Soutěže a dalším marketingovým účelům souvisejícím s pořádáním Soutěže. Souhlas s takovýmto pořizováním mých záznamů a zpracováním takovýchto údajů uděluji bez časového omezení. Beru na vědomí, že tento svůj souhlas mohu kdykoliv vzít zpět emailem nebo dopisem zaslaným Organizátorovi Soutěže, že dále mohu požadovat informaci, jaké moje osobní údaje jsou zpracovávány, požádat o vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat, požadovat opravu, výmaz osobních údajů, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování.,

17. jsem četl pravidla a propozice Soutěže, porozuměl jsem jim, souhlasím s nimi a zavazuji se je dodržovat,

18. po celou dobu odpovídám za bezpečnost svého soutěžního vybavení (zejména motocyklu), a to i v době po technické přejímce strojů, kdy motocykly budou před zahájením Soutěže a startem jednotlivých strojů odstaveny ve vymezeném prostoru, aby nemohlo docházet k žádným technickým zásahům do přihlášených strojů, jakož i během výstavy soutěžních motocyklů. Po celou dobu Soutěže (tj. od technické přejímky motocyklů až do vyhlášení výsledků soutěže) jsem povinen si sám zajistit a zajišťovat zabezpečení svého soutěžního vybavení - především motocyklu (zejména zabezpečení motocyklu proti pádu, rozjetí, poškození či odcizení). Beru na vědomí, že organizátor na sebe žádným způsobem nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za můj majetek (zejména za motocykl, se kterým se účastním Soutěže) a případnou škodu, která by na něm vznikla, jakož ani za škodu, kterou by můj majetek (zejména motocykl) způsobil jinému,

19. jsem povinen řídit se pokyny organizátora a pořadatelů.

Toto prohlášení jsem si řádně přečetl/a, jeho obsahu rozumím, dokončením registrace k účasti v závodu dávám na vědomí, že plně a bez výhrad s tímto prohlášením souhlasím.
Prohlášení účastníka 2022_Prohlaseni_ucastnika_CZ.pdf bude součástí prezenční listiny v den startu.

Potvrzuji že jsem pečlivě četl a bezvýhradně souhlasím
s tímto prohlášením účastníka v souboru: 2022_Prohlaseni_ucastnika_CZ.pdf

Upozornění:
Místo letošního startu bude upřesněno


Bankovní spojení pro úhradu startovného:

Č.účtu: 2300433210/2010 – Fio banka
Variabilní symbol: datum narození jezdce ve tvaru: rokměsícden
Částka: á 400 Kč
Zaplatit nejpozději do 15.8.2022
Platba v hotovosti na místě nelze
pořadatel: Prostor pro historii techniky, o.p.s., IČ:28146654
+420 605 483 801
SOUTĚŽ ŠUMAVOU
Štěpán Kučera
Na Křemelce 307
38601 Strakonie